خاکشیر و خواص آن

خاکشیر و خواص آن
خاکشیر گیاهى است خودرو که در صحراها و باغها و دامنه کوهها مى‏ روید. بلندبش‏ تا نیم متر مى‏ رسد شاخه‏ هاى باریک و برگهاى دراز و گلهاى کوچک زرد رنگ دارد دانه‏ هایش سرخ رنگ و به اندازه دانه خشخاش و در غلاف نازکى جا دارد.

فارسى: خاکشى، خاکشیر

خاکشیر گیاهى است خودرو که در صحراها و باغها و دامنه کوهها مى‏ روید. بلندبش‏ تا نیم متر مى‏ رسد شاخه‏ هاى باریک و برگهاى دراز و گلهاى کوچک زرد رنگ دارد دانه‏ هایش سرخ رنگ و به اندازه دانه خشخاش و در غلاف نازکى جا دارد. در میان کردها دم‏کرده آن را براى دفع یبوست به مصرف مى‏ رسانند.

خواص گیاه:

داراى اثر التیام دهنده زخم و جراحات است. سابقا از جوشانده گیاه جهت رفع اسهالهاى ساده، اخلاط خونى، رفع ترشحات زنانگى و به عنوان مدر در موارد آب آوردن انساج استفاده به عمل مى‏ آمده است.

خواص بذر:

دانه آن به عنوان تب‏ بر، دفع کرم و رفع التهاب کلیه مصرف مى‏شده است.

مصرف آن در دوران باردارى مفید ذکر شده است در ایران نیز از خاکشیر (دانه گیاه) به عنوان خنکى و ملین مخلوط در آب سرد استفاده به عمل مى ‏آید.

خاکشى اسم اصفهانى است و به شیرازى شفترک و به تبریزى شورن و به ترکى‏ شیوران و به یونانى سروان و به عربى: خبه و بزر الخمخم و به فارسى شبه و خاکچى و تخم شهوه و به فارسى عوام خوب کلان و به هندى به همین اسم مشهور است دو نوع مى‏باشد بهترین آن سرخ زعفرانى شیرین طعم است که از اگرا و عراق مى‏آورند مزاج خاکشى گرم و تر در دوم است و چاق کننده و اشتهاآور و مقوى معده و هاضم غذا و بازکننده بسته‏ ها و محلل مواد نخاع و آبله و حصبه و نافع گرفتگى صدا و موافق اشخاص سوداوى چون با شکر میل کنند و خوش بو کننده نفس و زیبا کننده پوست مى‏ باشد و اگر نیم درم آن با دو برابر شکر به مدت ۱۰ روز میل شود محرک باه مى‏ باشد ضماد آن جهت زخم چشم و ورم بناگوش و پستان و بیضه ها و نقرس و ورم سخت سرطان مفید مى‏باشد و فرزجه آن با عسل حمل را نگه مى‏ دارد و نافع زخمهاى رحم مى‏ باشد. سردرد مى‏آورد و مصلحش کتیرا مى‏باشد.

خاکشیر داراى اثر التیام دهنده زخم و جراحات است در گذشته از جوشانده گیاه جهت رفع اسهالهاى ساده اخلاط خونى رفع ترشحات زنانگى و به عنوان مدر در موارد آب آوردن انساج استفاده مى‏شده است دانه آن نیز به عنوان تب‏بر، دفع کرم و رفع التهاب کلیه مصرف مى‏نموده‏اند همچنین مصرف آن در دوران باردارى مفید ذکر شده است در ایران هم از دانه گیاه به عنوان خنکى و ملین مخلوط در آب سرد استفاده به عمل مى‏آید. خاکشیر در غالب نواحى ایران می ‏روید.

مقدار خوراک:

بزرگ آن تا دو مثقال و نوع کوچک آن تا سه مثقال مى‏ باشد بدلش در قوت باه تودرى است.

در تحفه حکیم، ص ۹۹ علاوه بر خواص، نوعى خوراک سه درهم خاکشى را جهت رفع سمیت داروها نوشته است. لاغرى و خشکیدگى زیاد نتیجه زیادى ترشح سیب آدم‏ است بهترین غذا براى خنثى کردن و کم نمودن این ترشح خاکشیر مى‏باشد که باید همه روزه به طور صبحانه مقدارى از آن به هر نحو که دوست دارید میل نمائید. این خوراک به مزاج شما لینت مى‏ دهد و اشتهاى شما را باز مى‏ کند .

  • منبع: بوعلی
  • تاریخ: چهارشنبه 22 مرداد 1393 - 11:25
  • نویسنده: Arash
  • صفحه: مقالات
بازخوردها
    ارسال نظر